English

نماینده ما شوید.

ما به دنبال دادن نمایندگی به افراد واجد شرایط برای ارائه خدمات مهاجرتی هستیم. این موقعیت بسیار خوبی برای افرادی است که خواهان گسترش خدمات خود در زمینه مهاجرت به کانادا هستند و یا کسانی که میخواهند کار جدیدی در این راستا آغاز کنند. افراد واجد شرایط در ایران و منطقه خاور میانه در درجه اول اولویت میباشند.

در صورتی که شرکت شما شرایط لازم را داشته باشد، خواهید توانست که در کشور یا شهر خود نماینده رسمی ما برای ارائه خدمات مهاجرتی شوید.

خدماتی که نمایندگان دریافت میکنند شامل آموزش کامل، مشاوره، ارتباط نزدیک و دراز مدت و کمک در زمینه بازاریابی خواهد بود.

اگر مایل هستید که نماینده ما شوید، لطفا فرم زیر را کامل و ارسال کنید: