English

چگونگی روند دریافت حق شهروندی و هزینه ها

مراحل انجام کار

مراحل کار را می توان به 9 قسمت تقسیم کرد. در مرحله اول، درخواست نامه ای بررسی می شود که مربوط به درخواست کننده اصلی و همسر وی می باشد و در فاز دوم درخواست نامه دیگر وابستگان بررسی می شود.

فاز یک- درخواست کننده اصلی و همسر وی

  • تمام مدارک لازم باید توسط درخواست کننده آماده شده باشد و در حضور کنسول قبرس یا کارمند دادگاهی در قبرس امضاء شود
  • آماده کردن پرونده درخواست نامه، امضاء قرارداد فروش ملک و طی تمام مراحل دیگر مرتبط با ملک و معاملات بانکی
  • انتقال بودجه به بانک قبرس برای تامین سرمایه گذاری و انتقال قیمت کامل خرید ملک به حساب وکیل و پرداخت تمام هزینه ها و مخارج
  • ارائه درخواست نامه به وزارت کشور
  • تایید، بازپرداخت یا قیمت خرید ملک، تسویه باقیمانده هزینه قانونی و هزینه های رسیدگی به درخواست نانع
  • صدور گواهی ( های ) قبول تابعیت و صدور گذرنامه (ها) برای درخواست کننده اصلی و همسر وی

فاز دوم- اعضای خانواده

  • تمام مدارک لازم باید توسط درخواست کننده آماده شده باشد و در حضور کنسول قبرس یا کارمند دادگاهی در قبرس امضاء شود
  • ارائه درخواست نامه به وزارت کشور
  • صدور گواهی ( های ) قبول تابعیت و صدور گذرنامه (ها) برای اعضای خانواده

هزینه ها

برای یک خانواده 4 نفره هزینه انجام کار 50000 یورو میباشد و هزینه های دولتی از 15000 یورو شروع میشود  و بر اساس تعداد افراد خانواده و سن آنها متغیر است.