English

مهاجرت به دانمارک

برای اقامت و کار در دانمارک، بایستی اجازه کار و اقامت در این کشور را داشته باشید. اگر شما شهروند کشوری هستید که خارج از کشورهای شمالی یا اتحادیه اروپا ( EU ) و یا منطقه اقتصادی اروپا ( EEA ) می باشند، روشهایی طراحی شده است تا افراد متخصصی که دارای تجربه کاری خوبی هستند، آسانتر اقامت و اجازه کار در دانمارک را کسب کنند. مهمترین این روشها عبارتند از:

این روش به افراد متخصصی که مجرب هستند، امکان آمدن به دانمارک را جهت کاریابی و متعاقبا کار در دانمارک را می دهد.

این روش به اشخاصی که به آنها شغلی پیشنهاد شده است که میزان پرداخت سالیانه آن بالای محدوده مشخصی می باشد به صورت انحصاری امکان دسترسی آسان به بازار کار دانمارک را می دهد.

این روش برای کارمندان شاغل در یک شرکت در خارج از دانمارک، امکان اشتغال در شرکتهای وابسته، مادرو یا همتای  دانمارکی را برای یک مدت زمان مشخص فراهم می کند.