English

برنامه های مهاجرتی از طریق تجربه کانادایی

برای فارغ التحصیلان بین المللی و کارکنان موقت خارجی در کانادا برای اقامت دائم در کانادا گزینه هایی از طریق تجربه کانادایی وجود دارد.

شما می توانید یا طبق برنامه ی فدرال درخواست دهید یا درخواست خود را از طریق کبک یا یکی از استانهایی که برنامه هایی برای دانشجویان / شاغلین دارد ارسال کنید. طبق لیست زیر چندین گزینه برای شما وجود دارد :

شرایط خود را برای مهاجرت بصورت رایگان ارزیابی کنید.