English

 روند رسیدگی به شرح زیر اعلام می شود. موقفیت و تکمیل مرحله پیشین، .شرط گذر به مرحله بعدی می باشد

برنامه مهاجران سرمایه گذار ( USA EB-5)

ماه اول

مرحله 1a   

درخواست کننده گزینه سرمایه گذاری را انتخاب می کند و شروع به آماده کردن درخواست نامه می کند. هزینه های حقوقی و قانونی در این مرحله  قابل پرداخت می باشد.                                                       

مرحله 1b    

برای برخی از ملیتها لایسنس OFAC ( Office of Foreign Assets Control ) لازم است.

مرحله  دوم       

 درخواست کننده سرمایه و هزینه مراکز منطقه ای را به حساب منتخب سپرده منتقل می کند.

ماه دوم

مرحله سوم

درخواست مهاجرت همراه با درخواست نامه کارآفرین خارجی به مرکز ملی ویزای ایالات متحده آمریکا ارائه می گردد.

ماه 6-4

مرحله چهارم

درخواست نامه مهاجرت توسط مقامات این کشور تائید می شود.         

ماه 12-6

مرحله پنچم

درخواست ویزا ( DS-230) به مامور کنسولی محلی ایالات متحده یا سفارت تسلیم می شود. درخواست کننده و خانواده وی تست بیومتریک می شوند.

 

مرحله ششم

غربالگری سلامتی و پزشکی انجام می شود

مرحله هفتم

از درخواست کننده مصاحبه به عمل می آید. اصل مدارک باید در دسترس باشند.

مرحله هشتم

ویزا تایید می شود و در پاسپورت درخواست کننده مهر می شود. EB-5 مشروط صادر شده است. درخواست کننده و خانواده وی باید ظرف 180 روز به این کشور وارد شوند.

شرط کارت سبز برداشته می شود( پس از 21 ماه)

 

جدول زمانی فوق بر اساس تجربه ما با موکلان پیشین تخمین زده شده است و تنها جنبه آگاهی دادن دارد. هر گونه تغییری که روند رسیدگی را تحت تاثیر قرار دهد یا آنرا تحت تاثیر قرار ندهد در حیطه مسئولیت ما نمی باشد.

هزینه درخواست نامه

هزینه های حقوقی و قانونی/ 15000 دلار آمریکا

هزینه های پروسسینگ/ 50000 دلار آمریکا

  / 1500 دلار آمریکا1-526   

( برای هر نفر)/ 405 دلار آمریکاDS-230

829-1/ 3750 دلار آمریکا

بیومتریک( برای هر نفر) 85 دلار آمریکا