English

بولتنهای کاربردی اداره مهاجرت و شهروندی - در ارتباط به بستن پرونده های قبل از ۲۷ فوریه ۲۰۰۸

تاریخ انتشار: Fri, 29 Jun 2012 17:17:00 | منبع: ITC

بولتن شماره ۴۴۲

توقف بررسی و عودت هزینه ها برای برخی از درخواست های طبقه کارگر و متخصصین ماهر فدرال

خلاصه
بررسی برخی از درخواست ها که بر اساس طبقه کارگر ماهر فدرال (FSW )، پیش از ۲۷ فوریه ۲۰۰۸ دریافت شده اند از ۲۹ ژوئن ۲۰۱۲ متوقف شده اند و هزینه هایی که به اداره مهاجرت و شهروندی کانادا (CIC ) داده شده است به متقاضیان مربوطه عودت داده می شود.

موضوع
این بولتن کاربردی (OB )، راهنمایی های لازم را به صورت گام به گام جهت انقضای بررسی پرونده های FSW که پیش از ۲۷ فوریه ۲۰۰۸ دریافت شده اند بیان می دارد و در واقع به عنوان اصلاحیه ای است که به قانون حمایت از پناهندگان و مهاجرین (IRPA ) اضافه می شود. این قانون نیز بخش از قانون آینده نگری در بخش مشاغل و رشد بلند مدت می باشد که از ۲۹ ژوئن ۲۰۱۲ عملی می شود.

Get the full version in English 

بولتن شماره ۴۳۸

سری پنجم دستورالعمل های وزارتی: وقفه موقت در پذیرش درخواست های مهاجرت از طریق برنامه کارگران و متخصصین ماهر و مهاجر سرمایه گذار فدرال

خلاصه
از ۱ جولای ۲۰۱۲، دریافت تقاضاهای مربوط به مهاجرت از طریق برنامه کارگر ماهر فدرال (FSWP ) به حالت تعلیق در می آید و این موضوع به استثنای تقاضاهایی است که بر اساس جریان متقاضیان دوره (PhD ) و یا تقاضاهایی که به واسطه درخواست کارفرما از فرد متقاضی مهاجرت دریافت می شوند می باشد. یک وقفه موقتی در زمینه پذیرش درخواست های جدید تحت برنامه مهاجر سرمایه گذار فدرال (IIP ) ایجاد شده است.

موضوع
این بولتن کاربردی (OB) راهنمایی های لازم در زمینه بررسی درخواست های FSWP و IIP را تحت دستورالعمل های وزارت خانه (MI-5) که از ۱ جولای ۲۰۱۲ به مرحله اجرا در می آیند ارائه می نماید. این دستورالعمل ها با توجه به درخواست های دریافت شده در زمینهFSWP و IIP در قبل و بعد از این تاریخ را شامل می شود.

Get the full version in English